Konstytucja 9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej

         

W trosce o byt i przyszłość naszej Drużyny,

Uzyskawszy w roku 2000 możliwość suwerennego działania,

My, Członkowie Drużyny,

Zarówno kroczący od dawna po harcerskich drogach,

Jak i rozpoczynający swą harcerską przygodę,

Nawiązując do najlepszych tradycji

Związku Harcerstwa Polskiego,

Ustanawiamy Konstytucję

9 Mieleckiej Drużyny Harcerskiej

Jako najwyższe prawo dla Drużyny.

     

DRUŻYNA DZIAŁA ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W STATUCIE ZHP

NINIEJSZA KONSTYTUCJA JEST KONKRETYZACJĄ TYCH ZASAD DLA

9 MIELECKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ

JAKO DRUŻYNY STARSZOHARCERSKIEJ

     

KONSTYTUCJA DRUŻYNY JEST NAJWAŻNIEJSZYM DOKUMENTEM KSZTAŁTUJĄCYM JEJ OBLICZE,

REGULUJĄCYM PRACĘ I STRUKTURĘ DRUŻYNY,

USTALAJĄCYM PRAWA JAKIM PODLEGAJĄ JEJ CZŁONKOWIE.

           

I. USTALENIA OGÓLNE

1. 9 Mielecka Drużyna Harcerska należy do Związku Harcerstwa Polskiego.

2. 9 Mielecka Drużyna Harcerska (9MDH) działa w Hufcu im. Antoniny Gębicowej w Mielcu.

3. Drużyna wchodzi w skład Szczepu Harcerskiego WIDMO działającym przy SP nr 1 w Mielcu.

4. 9 MDH jest drużyną starszoharcerską, koedukacyjną.

5. Drużyna zrzesza na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia harcerki starsze i harcerzy starszych (z hufca Mielec) chcących harcerskie ideały realizować w ramach programu przyjętego przez drużynę.

6. Drużyna pracuje systemem zastępowym.

7. Drużyna posiada własną kronikę, koszulkę, symbole, obrzędy.

8. Dokumentacja finansowa drużyny prowadzona jest w szczepie.

 

II. CELE I ZADANIA

1. Podstawowym celem działania drużyny jest przygotowanie młodzieży do samodzielnego życia w duchu harcerskich ideałów.

2. Drużyna umożliwia rozwój intelektualny i fizyczny w ramach: zbiórek, gier, imprez, rajdów, biwaków, zimowisk, obozów, itp.

 

III. WŁADZA W DRYŻYNIE

A. Rada drużyny

1. Jest najwyższą władzą drużyny.

2. Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące drużyny.

3. Jest jedynym organem upoważnionym do wprowadzenia zmian i poprawek do Konstytucji Drużyny.

4. Decyduje o przyjęciu do drużyny.

5. Decyduje o dopuszczeniu do złożenia przyrzeczenia.

6. Podejmuje decyzje o mianowaniu i odwoływaniu funkcyjnych drużyny.

7. Ma prawo odwołać z funkcji w drużynie w przypadku szkodliwej działalności na rzecz drużyny. Decyzja ta musi zostać podjęta większością głosów.

8. Decyduje o otwarciu i zamknięciu stopni i sprawności Harcerzy.

9. Zatwierdza plan pracy drużyny.

10. Ma prawo odwoływać w uzasadnionych przypadkach decyzje drużynowego; przy czym musi to być jednomyślna decyzja rady z wyłączeniem drużynowego.

11. Decyzje Rady Drużyny podejmowane są na zasadzie dyskusji. W sytuacji jednakowej liczby głosów za i przeciw decydujący głos należy do drużynowego.

12. Wszyscy członkowie Rady Drużyny mają obowiązek uczestniczyć w każdej zbiórce Rady Drużyny. W razie nieobecności muszą podporządkować się podjętym na zbiórce decyzjom.

13. Uchwały Rady Drużyny ogłaszane są w rozkazach drużynowego.

14. Spotkania Rady Drużyny odbywają się regularnie.

15. W skład Rady Drużyny wchodzą:

 • Drużynowy
 • Przyboczni
 • Zastępowi
 • Inni funkcyjni drużyny

B. Drużynowy

1. Reprezentuje drużynę na zewnątrz.

2. Kieruje całokształtem działalności drużyny.

3. Dba o prawidłowe, zgodne ze Statutem ZHP i metodyką harcerską działanie drużyny.

4. Organizuje spotkania Rady Drużyny.

5. Realizuje postanowienia Rady Drużyny.

6. W sytuacjach gdy niemożliwe jest zwołanie Rady Drużyny ma prawo podejmowania samodzielnych decyzji.

7. Ma obowiązek powiadomić Radę Drużyny o podjętych przez siebie decyzjach.

8. Prowadzi książkę pracy drużyny, książkę rozkazów oraz ewidencję członków drużyny.

 

C. Przyboczni

1. Zastępują drużynowego w przypadku jego nieobecności.

2. Współpracują z drużynowym w kierowaniu drużyną i w zakresie przydzielonych przez niego zadań.

 

D. Zastępowi

1. Zastępowy odpowiedzialny jest za całokształt funkcjonowania zastępu.

2. Zastępowy reprezentuje zastęp na Radzie Drużyny.

3. Zastępowy odpowiada za prowadzenie dokumentacji zastępu.

 

E. Inni funkcyjni drużyny


1. KRONIKARZ - Ma obowiązek dbać o kronikę drużyny, uzupełniać ją, być odpowiedzialnym za jej obecność na wszystkich imprezach z udziałem drużyny.

2. SKARBNIK - Jest odpowiedzialny za zbieranie składek i przekazywanie ich kwatermistrzowi szczepu

3. SEKRZETARZ - jest odpowiedzialny za dokumentację drużyny.


IV. ZDOBYWANIE STOPNI I SPRAWNOŚCI

1. Stopnie i sprawności w drużynie zdobywa się w oparciu o regulaminy i instrukcje GK ZHP.

2. Zdobywanie stopni i sprawności nadzoruje Rada Drużyny, która na wniosek opiekuna rozpatruje otwarcie i zamknięcie próby, przyznanie stopnia lub sprawności, a także o umieszczenie go w rozkazie.

3. Rada drużyny wyznacza ostateczny termin realizacji próby na stopień jeżeli zdobywający go nie wykazuje aktywności przy realizacji zadań z karty próby.

4. Warunkiem rozpoczęcia próby na stopień jest::

 • Ułożenie pod nadzorem opiekuna karty próby.
 • Zatwierdzenie karty przez Radę Drużyny i drużynowego.
 • Otwarcie próby rozkazem drużynowego.

5. Warunkiem zamknięcia próby i przyznania stopnia jest zrealizowanie zadań zawartych w karcie próby oraz aktywne uczestnictwo w życiu drużyny.

6. Potwierdzeniem zdobycia stopnia lub sprawności jest jej przyznanie rozkazem drużynowego.

7. W przypadku braku aktywności przy realizacji zadań z karty próby z winy opiekuna próby, członek drużyny ma prawo za zgodą Rady Drużyny zmienić opiekuna próby.

 

V. SYMBOLIKA

1. Barwami drużyny jest kolor granatowy.

2. Chusta drużyny jest koloru granatowego.

3. Nakryciem głowy jest granatowy beret.

4. Członkowie drużyny noszą na pagonach granatowe patki z numerem i nazwą drużyny po lewej stronie oraz z stopniem po prawej stronie.

5.Harcerki i harcerze posiadający naramienniki wędrownicze, patki z numerem i nazwą drużyny noszą na prawym pagonie.

6. Krótkiego umundurowania dopełniają granatowe getry z podwójnymi białymi paskami i białymi wywijkami.

7. Długie spodnie mundurowe harcerek i harcerzy są czarne lub granatowe.

8. Do długich spodni nie zakłada się getrów ani wywijek.

9. Umundurowanie jest zależne od warunków pogodowych i jest jednolite dla całej drużyny.

10. Jako polowe umundurowanie można nosić koszulki drużyny.

11. Symbolem okresu przynależności do drużyny jest dzyndzołek noszony na lewym ramieniu:

 • Kolor biały - 1 rok
 • Kolor szary - 2 rok
 • Kolor brązowy - 3 rok
 • Kolor zielony - 4 rok
 • Kolor granatowy - 5 rok
 • Kolor czarny - 6 rok i powyżej
 

VI. OKRES PRÓBNY

1. Okres próbny obowiązuje nowo wstępujących do drużyny.

2. Wraz z rozpoczęciem okresu próbnego zostaje otwarta próba na stopień ochotniczki / młodzika.

3. Czas trwania okresu próbnego określa drużynowy, nie może on przekroczyć 6 miesięcy, a także trwać krócej niż 3 miesiące.

4. W czasie trwania okresu próbnego ubiegający się o przynależność do drużyny zobowiązany jest do:

 • Aktywnego uczestniczenia w życiu drużyny
 • Uczestniczenia w imprezach drużyny
 • Przestrzegania Prawa Harcerskiego
 • Skompletowania regulaminowego umundurowania

5. Treści zawarte w punktach 1-4 obowiązują osoby które nie należały nigdy do ZHP lub przerwa w działalności trwała dłużej niż 6 miesięcy.

 

VII. CZŁONKOSTWO

1. Członkiem drużyny może zostać każdy kto spełnia wymogi zapisane w Statucie ZHP.

 

VIII. OBOWIĄZKI CZŁONKA DRUŻYNY

1. Obowiązkiem członka drużyny jest przestrzeganie Prawa Harcerskiego, Statutu ZHP oraz Konstytucji Drużyny.

2. Członek drużyny ma obowiązek godnie reprezentować drużynę, być zdyscyplinowany, punktualny i wywiązywać się z zadań powierzonych przez drużynę.

3. Każdy członek drużyny ma obowiązek pracy nad sobą, pogłębiania swojej wiedzy harcerskiej i ogólnej. Uwidacznia się to poprzez zdobywanie stopni i sprawności, znaków służb i uprawnień.

4. Członek drużyny ma obowiązek uczestnictwa w działaniach harcerskich, w regulaminowym umundurowaniu, które winien szanować i utrzymywać w należytym porządku.

5. Członek drużyny ma obowiązek regularnie opłacać składki członkowskie maksymalnie z 3 miesięcznym opóźnieniem, w wysokości ustalonej przez Radę Drużyny.

6. Nie uczestniczenie w zbiórkach zastępu, drużyny jak również nie opłacanie składek przez okres powyżej 3 miesięcy bez podania konkretnej przyczyny grozi ukaraniem przez Radę Drużyny.

 

IX. PRAWA CZŁONKA DRUŻYNY

1. Członek 9 MDH ma prawo uczestniczyć w życiu drużyny i reprezentować ją na forum ZHP i na zewnątrz.

2. Członek drużyny ma prawo złożyć propozycje poprawek do Konstytucji Drużyny które to powinien przekazać drużynowemu.

3. Członkowie drużyny mają prawo współdecydować o pracy drużyny.

4. Członkowie drużyny mają prawo korzystać ze sprzętu drużyny na zasadach określonych przez Radę Drużyny.

5. Członek drużyny ma prawo odwołać się do Rady Drużyny w sytuacjach spornych ze swoim przełożonym.

 

X. KARY

1. W drużynie funkcjonują kary mające za zadanie ostrzegać członków drużyny działających na jej niekorzyść, a także eliminować w przypadku szkodliwej działalności.

2. Przewiduje się następujące kary:

a. Upomnienie słowne indywidualne.

b. Nagana w rozkazie.

c. Zawieszenie w prawach członka drużyny na okres ustalony przez Radę Drużyny

d. Skreślenie z list członków ZHP.

3. O udzielenie kary wnioskuje zastępowy, przyboczni lub drużynowy, decyzję podejmuje Rada Drużyny

4. W przypadku punktów c , d decyzja musi być jednomyślna.

 

XI. NAGRODY

1. Nagrody spełniają rolę wyróżnienia członków drużyny i mobilizują do dalszej pracy.

2. Przewiduje się następujące nagrody.

a. Pochwała ustna.

b. Wyróżnienie w rozkazie.

3. Decyzję o nagrodzie podejmuje Rada Drużyny na wniosek zastępowych, przybocznych, drużynowego.

 

XII. UDZIAŁ W OBOZACH, RAJDACH, BIWAKACH I INNYCH IMPREZACH

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezach jest:

 • Regularne opłacanie składek.
 • Aktywne uczestnictwo w życiu drużyny.
 • Uczestnictwo w zbiórkach drużyny i zastępu.
 • Zgoda drużynowego.
 

XIII. GOSPODARKA, MAJĄTEK

1. Majątek drużyny stanowią jej fundusze oraz sprzęt.

2. Majątek drużyny tworzy się ze składek członkowskich, darowizn, dochodów z własnej działalności oraz dotacji.

3. Majątek drużyny służy jej działalności.

 

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konstytucja wchodzi w życie z dniem jej zatwierdzenia przez Radę Drużyny.

2. Konstytucja traci ważność tylko w momencie rozwiązania drużyny.

3. Wszelkie zmiany i nowości są wprowadzane w postaci poprawek do Konstytucji.

4. Poprawki do Konstytucji mogą dotyczyć tylko poszczególnych podpunktów i punktów nie zmieniając jej całokształtu.

5. Każdy członek ma prawo i obowiązek zapoznać się z treścią Konstytucji Drużyny akceptując to swoim podpisem.

         
Wersja do drukuOpracowanie pwd. Bartłomiej Maryniak HO

O nas        Kadra drużyny        Konstytucja drużyny    Rozkazy        
Galeria zdjęć   Kronika   Lista Wszechczasów   Archiwum     
Historia Harcerstwa   Bank Bohater     Wiedza harcerska   Nasze Miasto
Bohater Drużyny    Aktualności    Śpiewnik     Cytaty      Linki
Słownik polsko-angielski    Wyślij SMS    Info o stronie
STRONY STRZEŻE

NAJLEPIEJ OTWÓRZ W NOWYM OKNIE